GÜVENLİK /// 2007 TARİHLİ BİR ANALİZ /// TÜRKiYE VE SAVAŞ


Vladimir Jabotinsky’ nin Birinci DUnya SavaşI sUrerken, degişik cephelerde savaş muhabiri olarak kaleme aldIgI yazIlarIndan oluşan kitap TUrkiye ve Savaş ( Turkey And The War) adIyla yayInlandI. Savaş degişik cephelerde tUm hIzIyla sUrerken, sonuclanmamIşken, kazanacaklar, kaybedecekler, savaş sonrasInda oluşacak yeni dengeler Uzerine yapIlan degerlendirmeleri okumak hayli ilginc geliyor insana.

Jabotinsky, ingiltere-Fransa-ÇarlIk Rusya’sI-italya baglaşIklIgIndan yana bir yaklaşImla kaleme almIş yazIlarInI.YazarIn, Almanya-Avusturya-Macaristan- OsmanlI ittifakInIn savaşI yitirecegi ongorUsU gercekleşti.Yazar savaşIn cIkIş nedeninin itilaf devletlerinin iddialarInIn aksine Alman militarizmi degil, "Dogu Sorunu" oldugunda IsrarlIdIr. SavaşIn OsmanlI AsyasI’nI paylaşmaktaki uzlaşI yoksunlugundan cIktIgIna işaret eden Jabotinsky’ e gore FransIzlar Suriye’ye, ingilizler Mezopotamya’ya, Rusya Dogu Anadolu ve Bogazlara, YunanlIlar ve italyanlar izmir’e goz dikmişken, Almanya OsmanlI’yI tUmUyle himaye altIna alma gerekcesiyle Dogu‘nun tUm zenginliklerine talipti. Ona gore OsmanlInIn parcalanmasI artIk kacInIlmazdI.

Jabotinsky’ e gore OsmanlI’nIn, Dogu’nun, Afrika’nIn, tUm denizlerin, karalarIn, geri kalmIş tUm halklarIn Avrupa tarafIndan somUrgeleştirilmesi, paylaşIlmasI son derece dogaldIr, meşrudur ve BatI’nIn hakkIdIr. OsmanlInIn paylaşImIndaki anlaşmazlIktan cIktIgInI soyledigi 1.DUnya SavaşI’nI yazar bu acIlardan ahlaki bulmaktadIr. Jabotinsky ; "HalihazIrda başImIzdaki belanIn kokleri kUcUk Asya’dadIr ve savaşIn ilk ve nihai hedefi Dogu Sorunu’nun cozUmlenmesidir" sozleriyle, BatI sermayesinin, yani emperyalizmin sonucta bir ortak noktada buluşacagInI dUşUnmektedir. YazarIn şu satIrlarI bu gUn de ozUnde degişmeyen emperyalist mantIgI ve makyavelist yaklaşImI carpIcI bicimde yansItmaktadIr:

"Bir komşunun agzInI tekrar tekrar sulandIran şey, bomboş kaynaklar ve şu andaki sahibinin bunlarI yapmaktan aciz oldugunun farkIna varmasIdIr. DoganIn boşluktan nefret etmesiyle ilgili eski bir inanIş vardIr. Bu nedenle TUrk mirasIna olan susuzluk giderilmedikce bu boşluk asla yok olmayacaktIr. Ve bu susuzluk ancak savaş yoluyla giderilebilir. Hali hazIrdaki catIşmalar zaten bu susuzlugu gidermek icin ortaya cIktI. Bu nedenden, eger savaş TUrkiye’nin bolUnmesini saglamazsa er ya da gec aynI bUyUklUkteki bir başka savaşIn gelmesi kacInIlmazdIr."

Yazar TUrkleri yetenek, algIlama ve dUşUnce derinligi acIsIndan AvrupalIlarIn dIşInda, ikinci sInIf insanlar olarak degerlendirmektedir. OsmanlI imparatorlugunun dagIlmasInI, paylaşIlmasInI isterken, bu zenginliklerin, bakir topraklarIn, dogal kaynaklarIn BatIlIlarIn hakkI oldugunu dUşUnmektedir. OsmanlInIn dagIlmasInIn tetikleyicisi olarak ta, imparatorluk uyrugu degişik etnisitelerin ayrIşmasInI ve kalkIşmasInI kIşkIrtIcI oneriler ileri sUrmektedir.

Yazar TUrklerin, ticari,endUstriyel veya entelektUel bir orta sInIfInIn olmayIşInIn, ekonomik gelişme adIna atIlacak her bir adImIn kacInIlmaz olarak TUrk olmayanlarIn zenginleşmesi, bunun karşIlIgInda TUrk unsurunun zayIflamasI sonucunu doguracagInI soylemektedir:

"YalnIzca TUrk mahkemelerinde ve devlet dairelerinde acil ve sUrekli işi olanlarIn TUrkce ogrenmeleri gerekiyordu, yoksa TUrkiye’de TUrkce bilmeye gerek yoktu. Ekonomik yaşamda ise TUrk unsurun yeri ve onemi yoktur. Tabi yaklaşIk 6 milyon TUrk koylUsU bulunan Ulkede, kUcUk esnaf ve zanaatkarlar arasInda hatIrI sayIlIr oranda TUrk bulunur. Ancak ekonomik faaliyetlerin biraz daha Ust dUzeylerine baktIgImIzda hic TUrk bulmuyoruz. TUrkiye’nin zenginlik ve toplumsal nUfuzunun başlIca kaynagInI oluşturan deniz ticaretinde, TUrk sermayesinin veya zekasInIn izine bile rastlanmaz. Sermaye cogunlukla yabancI, calIşanlarI ise kIsmen yabancI, kIsmen Rum, Ermeni, Musevi, Suriyeli ve Arap idi. SIklIkla personel, Levanten denilen, bUtUn Avrupa milletlerinin karIşImIndan bir araya gelmiş insanlardan oluşuyordu. Bir TUrk katip bulmak gercekten cok nadirdi. OsmanlI endUstrisinin henUz gelişmemiş pek az varlIgInIn –madenler, tUtUn- sermayesi yabancI, calIşanlar ise bUtUnUyle TUrk olmayanlardIr."

GUnUmUzde Atlantik otesinde cercevesi cizilen, kendilerinin tanImIyla projelendirilen, gorevlendirilen hoca efendilerce dillendirilen IlImlI islam Projesiyle (!) henUz OsmanlIdan ayrIlmamIş gecen yUzyIl başlarInIn Arap cografyasIna ilişkin projeye bir goz atalIm ve benzerliklerin degerlendirilmesini okurlarImIza bIrakalIm:

"Hicaz, cografi olarak collerle ve denizle yalItIlmIş durumdadIr ve MIsIr veya Suriye ile dogrudan dogruya baglantIsI da yoktur. DolayIsIyla Hicaz’In bagImsIzlIgI siyasi olarak- – emperyalist sisteme, yani BatIya ( H.Ozbek ) zarar vermeyecektir. Bu aynI zamanda AvrupalIlarIn islam’In kutsal yerlerine mUdahale etmesi yonUnde herhangi bir dUşUnceden irkilip geri cekilen MUslUman dUnyasIna da cok uygun bir bagIş olacaktIr. şu ana kadar bircok yetkilinin yayInlanmIş ifadelerinden anladIgImIz kadarIyla bUtUn mUttefik kuvvetleri Hicaz’In bagImsIzlIgI konusunda anlaşmIş durumdadIr."

Birinci paylaşIm savaşInIn kan ve barut kokularIndan, Avrupa parlamentolarIna, oradan savaş bakanlIklarInIn, dIşişleri bakanlIklarInIn duvarlarIna sinmiş yUzyIlI aşkIn diplomasi fIsIltIlarIndan, gUnUmUzUn BUyUk Ortadogu Projesine uzanan bir ufuk turu yaptIrIyor insana ister istemez JabotInsky’nin 1916’da kaleme alInIp 1917’de kitaplaşan yazIlarI…

1.DUnya SavaşInIn cephe muhabiri Rus Musevisi JabotInsky, muhabirliginin yanInda muhariplikte yaptI.1917 Agustosunda ingiltere’de kurulan ilk Yahudi Lejyonunda tegmen olarak gorev yaptI. OsmanlIya karşI Filistin cephesinde carpIştI. Lejyonun başInda ingilizlerle birlikte TUrk Ordusuna karşI UrdUn saldIrIsInda bulundu. JabotInsky bizzat bulunmasa da kurulan gonUllU KatIrcI Birligi-Siyon AlayI- Çanakkale’de ingilizler safInda carpIştI. Yazar anIlarInda; " Savaşmak icin Gelibolu’ya gidiş, Siyonizm icin yepyeni ufuklar acmIştIr. Eger biz 2 KasIm 1917’de Balfour Deklerasyonu ile Filistin’de yurt edinmek konusunda soz aldIksa, buna ulaşan yol Gelibolu’dan gecmiştir " demektedir.

JabotInsky’nin TUrkiye ve TUrklere bakIşInIn carpIcI cUmlelerine donelim yeniden:

"CanlI bir vUcudu parcalamak konusunda Israr etmek UzUcU bir gorevdir. Ozellikle olUme mahkum olan bu insanI tanIyan yazar icin UzUcU bir durumdur. Eger insanlarI iyi ya da kotU olmak Uzere iki gruba ayIrmak gerekirse, TUrkler kesinlikle ilk gruba girer. TUrkler genellikle dUrUst, alcakgonUllU, konuksever ve comert insanlardIr. Her şeye karşIn eski askeri zaferleri de ortadadIr. TUrkler yetenekli devlet adamlarI yetiştirmişlerdir – Kuşkusuz artIk o donemler mevcut degil – OnlarI bir kez tanIdIktan sonra sevmemek olasI degildir. Eger siyaset sempati Uzerine oluşturulabilseydi, hic kimse bu sevimli insanlar tarafIndan kurulmuş ve sUrekliligi saglanmIş olan bir imparatorlugu yIkmak dUşUncesine katlanamazdI. Ne yazIk ki siyaset başka etkenleri temel almIştIr."

Siyasetin başka etkenleri temel alma ozelligi gUnUmUzde, gecen yUzyIllarIn emperyal birikimleriyle zenginleşerek devam ediyor. JabotInsky’inin yazdIklarIyla, ABD SilahlI Kuvvetler Dergisinde – Armed Forces Journal- emekli Albay Ralph Peters’in Ortadogu’da istikrarIn (!) saglanabilmesi icin sInIrlarIn yeniden cizilmesi gerektigine ilişkin Temmuz 2006′ da kaleme aldIgI makale arasIndaki ilginc benzerlikler, aradan gecen bir yUzyIlIn somUrgenlerin yaklaşImInda herhangi bir degişikligin olmadIgInI gosteriyor.

TUrklerin Kurtuluş SavaşIyla parcaladIklarI Sevr’in ongordUgU haritanIn emperyalizmin gUndeminden hic dUşmedigini Ralph Peters’in makalesi fazlasIyla acIklIyor :" Ortadogu’daki istikrarsIzlIgIn temelini oluşturan gelişigUzel cizilen sInIrlarIn, bolgedeki azInlIklarIn durumu goz onUne alInarak yeniden cizilmedikleri takdirde istikrarsIzlIklarIn sonunun gelmeyecegi…"

ABD SilahlI Kuvvetlerinin, kIsacasI ABD’nin gorUşUnU yansItan yazIda TUrkiye, Irak, Suriye ve iran’da yaşayan, nUfuslarI 27-36 milyon arasInda oldugu tahmin edilen KUrtlerin bagImsIz bir devlet sahibi olmasI gerektigi vurgulandIktan sonra; "Bu, Bulgaristan’ dan Japonya’ ya kadar uzanan bolgede en BatI yanlIsI Ulke olacaktIr" denilmektedir.

Gecen yUzyIlIn emperyalistlerinin heveslerini kursagInda bIrakan, ulusumuzca yIrtIlan haritalarIn yUzyIl sonra yine ortalara sacIlmasI, izleyecegimiz yol haritasInIn, Kurtuluş SavaşI ve Lozan’da cizilen oldugunu da gostermiyor mu?

HUseyin Ozbek

Avukat, istanbul Barosu Genel Sekreteri,

25 Haziran 2007

Reklamlar

Etiketlendi:, , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İran Analiz

İran-Şii Jeostratejisi ve Dünya Genelinde İran Destekli Şii Örgütler, İran-Şii Lobisine Dair Bilgiler

İç Savaş

Strateji - Taktik - Savunma

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: